WHO WE ARE

We are a group of Danish and Myanmar people who work to support the democracy movement in Myanmar. The board of MAGD is run entirely by volunteers, and represents the organization publicly. 

 • Supporting Civil Disobedience Movement (CDM) organisers and participants and those who put their lives and livelihoods on the line for democracy, and others who are suffering the consequences of the military coup.
 • To increase awareness and understanding of the situation in Myanmar and among people in Denmark, and to encourage support from Denmark to Myanmar.

We do not represent any political party, either in Myanmar or in Denmark.

We reject any and all forms of discrimination based on race, ethnicity, religion, sexual orientation, gender identity or disability. 
We work across institutional, ethnic and religious lines to enable all people in Myanmar to live free from fear.

Statutes

§1 Foreningens navn og hjemsted
1.1 Foreningens navn er Myanmar Action Group Denmark, forkortet MAGD.
1.2 Foreningens hjemsted er København Kommune.

§2 Foreningens formål
2.1 Myanmar Action Group Denmark blev oprettet i erkendelse af behovet for at støtte modstand mod det illegale militærkup i Myanmar i 2021. Vi støtter mennesker, organisationer i Myanmar, der kæmper for fred, menneskerettigheder og lighed for alle mennesker. Vi afviser enhver form for diskrimination baseret på race, etnicitet, religion, seksuel orientering, kønsidentitet eller handicap.
I Danmark arbejder vi for at øge bevidstheden om de kampe, Myanmars Befolkning står over for, og for at understøtte forstærkning af lokale stemmer.

§3 Medlemskab
3.1 Alle, der går ind for foreningens formål, kan blive medlem. Man er medlem af foreningen, når medlemskabet er registreret.
3.2 Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har fået bekræftelse svar.
3.3 Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen med virkning fra udgangen af et regnskabsår.
3.4 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod foreningen. Det ekskluderede medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende generalforsamling.

§4 Kontingent
4.1 Kontingent for medlemmerne fastsættes af generalforsamlingen.

§5 Generalforsamlingen
5.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
5.2 Bestyrelsen indkalder med minimum 1 måneds varsel alle medlemmer til den årlige generalforsamling. Generalforsamling afholdes inden udgangen af maj.
5.3 Forslag til dagsordenen sendes til formanden senest 14 dage før og medlemmerne skal have kendskab til den endelige dagsorden med bilag 8 dage før. Forslag om vedtægtsændringer der ønskes behandlet, skal være i bestyrelsen i hænde senest 3 måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.
5.4 Alle fremmødte medlemmer har stemmeret. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
5.5 Alle, der er fyldt 18 år, kan vælges til bestyrelsen.
5.6 Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal – dog skal vedtægtsændringer besluttes med 2/3 flertal. Hvis dirigenten bestemmer det, eller 3 medlemmer på generalforsamlingen ønsker det, samt ved alle kampvalg skal der være skriftlig afstemning.
5.7 Generalforsamlingens dagsorden 

 • Valg af dirigent
 • Valg af stemmetællere
 • Valg af referent
 • Bestyrelsens beretning
 • Godkendelse af regnskab
 • Præsentation af budget
 • Behandling af indkomne forslag
 • Fastsættelse af kontingent
 • Valg af formanden
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer
 • Valg af suppleanter
 • Valg af revisor
 • Eventuelt

§6 Ekstraordinær generalforsamling
6.1 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når flere tal af bestyrelsen finder det nødvendigt.
6.2 Bestyrelsen skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det overfor formanden.
6.3 Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14 dage efter modtagelsen af begæringen. Med indkaldelsen sendes den endelige dagsorden. Varsling som ved den ordinære generalforsamling.

§7 Bestyrelsen
7.1 Bestyrelsen står for den daglige ledelse af foreningen mellem de årlige generalforsamlinger.
7.2 Bestyrelsen består af 5 medlemmer med minimum en formand og en kasserer. Formanden vælges af generalforsamlingen.
7.3 Valg afholdes for 2 år ad gangen på den årlige generalforsamling. I lige år vælges formand samt 3 bestyrelsesmedlemmer. I ulige år vælges næstformand samt 2 bestyrelsesmedlemmer.
7.4 Der vælges hvert år en suppleant til bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i valgperioden, indtræder suppleanten i stedet.
7.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.
7.6 Bestyrelsen udarbejder et aftalepapir for dets interne samarbejde og kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov.
7.7 Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden.

§8 Regnskab/økonomi
8.1 Regnskabsåret er kalenderåret.
8.2 Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde oversigt over indtægter og udgifter samt en status. Bestyrelsen er ansvarlig for at udarbejde regnskabet.
8.3 Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende samt tilses og revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor.

§9 Dispositionsret
9.1 Det er formanden eller kassereren i forening med et andet bestyrelsesmedlem, der har ret til at indgå aftaler på foreningens vegne.
9.2 Bestyrelsen kan uddelegere retten til at disponere til enkelte bestyrelsesmedlemmer eller nedsatte arbejdsgrupper. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
9.3 Formanden og kassereren kan disponere op til kr. 2.000.
9.4 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§10 Vedtægtsændringer
10.1 Ændringer af vedtægterne kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt til tiden og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.

§11 Opløsning af foreningen
11.1 Foreningen kan opløses med 3/4 flertal af de fremmødte på to generalforsamlinger, som holdes med mindst en måneds mellemrum.
11.2 I tilfælde af opløsning gives foreningens formue til almennyttige formål, som besluttes på den opløsende generalforsamling.

Disse vedtægter, vedtaget på den stiftende generalforsamling den 5. maj 2021.

Dirigentens underskrift

Hannah Russell
05/05/2021